เว็บไซต์แนะนำ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุต
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุท
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่า
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพช
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ ...
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...


[1] พลังแผ่นดิน [ www.plpd.org/]
พลังแผ่นดิน เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน กองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ข้อมูลที่มาของโครงการ วัตถ...
Url เว็บไซต์ : www.plpd.org/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[2] สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญห [ www.aspacngo.org]
สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญห เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลของสมาคมองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ความเป...
Url เว็บไซต์ : www.aspacngo.org
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[3] โทแบคโกฟรีเอเชียดอทเน็ต [ www.tobaccofreeasia.net]
โทแบคโกฟรีเอเชียดอทเน็ต เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์เกี่ยวกับการรณรงค์และควบคุมการสูบบุหรี่ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นความร่วมมือกับ...
Url เว็บไซต์ : www.tobaccofreeasia.net
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[4] ชมรมหัวใจไร้สารต่อต้านยาเสพติด [ www.pureheart.in.th/]
ชมรมหัวใจไร้สารต่อต้านยาเสพติด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้คำปรึกษา ปัญหายาเสพติด ในรูปแบบต่าง เพื่อเยาวชนไทย ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพ...
Url เว็บไซต์ : www.pureheart.in.th/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[5] ดรักแคร์ [ www.drugcare.net-]
ดรักแคร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ขั้นตอนการรักษา สถานที่บำบัดรักษา มีห้องสนทนาสำหรับผู้ติดยาไว้เข้ามาพูดค...
Url เว็บไซต์ : www.drugcare.net-
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[6] ทูบีนัมเบอร์วัน [ www.tobenumberone.com/]
ทูบีนัมเบอร์วัน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ to be number one ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ...
Url เว็บไซต์ : www.tobenumberone.com/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[7] ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด [ webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_narcotic-]
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีข้อมูลระบุถึงชื่อยาเสพติด ชื่อทางการค้า และราย...
Url เว็บไซต์ : webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_narcotic-
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[8] ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน [ www.dms.moph.go.th/mdtc/mdtc/]
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์ที่ให้บริการขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด แนะนำศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน ค...
Url เว็บไซต์ : www.dms.moph.go.th/mdtc/mdtc/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[9] ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา [ www.sdtc.go.th/]
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา เว็บไซต์เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ - พันธกิจ ประวัติ ทำเนียบผู้บริหาร สารจากผู้อำนวยการ โครงสร้างองค์กร รูปแบบการบำบัด ก...
Url เว็บไซต์ : www.sdtc.go.th/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[10] ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด [ nctc.oncb.go.th]
ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมและนำเสนอข้อมูล งานวิจัย บทความและหนังสือเกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันรักษา จากนักวิจัยและ...
Url เว็บไซต์ : nctc.oncb.go.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[11] ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.sri.cmu.ac.th/~nsac/]
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมความรู้ ข่าวสาร การประชุมทางวิชาการ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงวิชาการสารเสพติด การตรวจหา...
Url เว็บไซต์ : www.sri.cmu.ac.th/~nsac/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[12] สถาบันธัญญารักษ์ [ www.thanyarak.go.th]
สถาบันธัญญารักษ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ โรงพยาบาลรัฐบาลให้บริการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท และเป็นสถาบันวิชาการที่เผยแพร่ถ่...
Url เว็บไซต์ : www.thanyarak.go.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[13] สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเม [ www.tucar.or.th]
สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเม เว็บไซต์เกี่ยวกับ บทประทานสัมภาษณ์ พระกรณียกิจ และพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เรื่องน...
Url เว็บไซต์ : www.tucar.or.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[14] เครือข่ายวิชาการวิจัยและข้อมูลด้านสารเสพติดในภาค [ www.psu.ac.th/substance/index.html]
เครือข่ายวิชาการวิจัยและข้อมูลด้านสารเสพติดในภาค เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ภาคใต้ โครงสร้างองค์กร คณะทำงาน สมาชิกเครือข่าย ...
Url เว็บไซต์ : www.psu.ac.th/substance/index.html
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[15] โนนะคลับ [ www.nonaclub.com]
โนนะคลับ เว็บไซต์เกี่ยวกับ คลับของคนรุ่นใหม่ ไม่นะ!...เหล้าบุหรี่ สำหรับคนรุ่นใหม่ มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการเลิกเหล้า บุหรี่ ให้...
Url เว็บไซต์ : www.nonaclub.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[16] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหน่วยปฏิบัติการตาม [ www.navy.mi.th/mrou/]
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหน่วยปฏิบัติการตาม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา ภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบ กองบัญชาการ ผู้บังคับบัญชา และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศู...
Url เว็บไซต์ : www.navy.mi.th/mrou/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[17] เด็กไทยหัวใจไร้สาร [ www.thaiantidrug.cjb.net]
เด็กไทยหัวใจไร้สาร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพย์ติดอย่างครบถ้วนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ประกอบกับการออกแบบให้ดูน่าสนใจแก่เยาวช...
Url เว็บไซต์ : www.thaiantidrug.cjb.net
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[18] ไทยคลับดรัคส์ [ www.thaiclubdrugs.com]
ไทยคลับดรัคส์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ผลกระทบ รายงานการจับกุม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยาและสารเสพติดเพื่อความบันเทิง...
Url เว็บไซต์ : www.thaiclubdrugs.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[19] กองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดสำนักอนามัยกรุงเ [ 203.155.220.217/office/doh/daptd/index.htm]
กองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดสำนักอนามัยกรุงเ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการดำเนินงาน บุคลากร บริการ ศูนย์ศึกษาชีวิต บริกา...
Url เว็บไซต์ : 203.155.220.217/office/doh/daptd/index.htm
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด   
[20] มหันต์ภัยยาเสพติด [ www.geocities.com/mungsanti1967]
มหันต์ภัยยาเสพติด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด ข้อสังเกตุสำหรับผู้ติดยาเสพติด
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/mungsanti1967
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สารเสพติด