คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย
หลักสูตรการศึกษา นักธรรม ...
คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ...
บ้านตาด
ประวัติหลวงตาบัวและวัดป่าบ้านตาด ...
ผาเกิ้งดอทคอม
วัดชัยภูมิพิทักษ(ผาเกิ้ง) ...
รายชื่อวัดทั่วราชอาณาจักรไทย
รวบรวมรายชื่อวัดต่าง ...
วัดคีรีสุบรรพต
วัดคีรีสุบรรพต บ้านทุ่งสามัคคี ...
วัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่)จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดจีนประชาสโมสร หรือที่ชาวจีนเรียกว่า ...
วัดดอนกรุงเทพฯ
ข้อมูลของวัดบรมสถล ...
วัดมเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
บอกประวัติความเป็นมาของวัดมเหยงคณ์ ...
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับวัด ...


หน่วยงานราชการ,องค์กร

กระทรวง
กษัตริย์และราชวงศ์
รัฐวิสาหกิจ
ทหาร

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์กรการเมือง
หน่วยราชการอิสระ
องค์กร-สมาคม-มูลนิธิ
ตำรวจ
สถานทูต-สถานกงสุล
ทบวงมหาวิทยาลัย
สมาคม-มูลนิธิ
สังกัด-ก.กลาโหม
เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ
สังกัด-ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
เทศบาล-อบต.-อบจ.
สังกัด-ก.ศึกษาธิการ
สังกัด-ก.สาธารณสุข
สังกัด-ก.แรงงาน
สังกัด-ก.มหาดไทย
สังกัด-ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สังกัด-ก.การพัฒนาสังคมฯ
สถานทูต,สถานกงสุล
สังกัด-ก.คมนาคม
เว็บจังหวัด
หน่วยงานพิเศษ
กรม
อบจ.
สังกัด-ก.เกษตรฯ
สังกัด-ก.พลังงาน
สังกัด-ก.พาณิชย์
สังกัด-ก.วิทยาศาสตร์ฯ
กอง
สังกัดสำนักนายกฯ
สังกัด-ก.วัฒนธรรม
สังกัด-ก.ยุติธรรม
สังกัด-ก.การคลัง
สังกัด-ก.การท่องเที่ยวฯ
พรรคการเมือง
สังกัด-ก.อุตสาหกรรม


[1] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา [ www.krisdika.go.th]
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายละเอียดเกี่ยวหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดทำ ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายต่าง ๆ และทำหน้าที่เป็นกรรม...
Url เว็บไซต์ : www.krisdika.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[2] สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) [ www.ocsc.go.th/]
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายละเอียดต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รวมถึงการสอบแข่งขันชิงทุนเรียนต่อต่...
Url เว็บไซต์ : www.ocsc.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[3] สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ [ www.eppo.go.th]
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เว็บไซต์เกี่ยวกับ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย วิธีการอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพลังง...
Url เว็บไซต์ : www.eppo.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[4] สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [ www.cabinet.thaigov.go.th/]
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายชื่อคณะรัฐมนตรี การบริหารงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา และกฎหมาย
Url เว็บไซต์ : www.cabinet.thaigov.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[5] สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ www.spokesman.go.th/]
สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ แจ้งข่าวสารจากทำเนียบรัฐบาล ข่าวการประชุม วาระงานประจำทำเนียบ ให้ข้อมูลเกี่ยวรัฐบาลชุดปัจจุบัน ปร...
Url เว็บไซต์ : www.spokesman.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[6] สำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี [ www.bb.go.th/]
สำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ สาระน่ารู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ สรุปสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณการรายรับ การจัดสรร แล...
Url เว็บไซต์ : www.bb.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[7] สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ www.oic.thaig]
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เว็บไซต์เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการวินิจฉัยด้านต่างๆ ถามตอบปัญห...
Url เว็บไซต์ : www.oic.thaig
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[8] สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) [ www.ocpb.go.th/]
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ ดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุร...
Url เว็บไซต์ : www.ocpb.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[9] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ [ www.safety.thaigov.net]
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กฎหมายการจราจร สถิติทางด้านอุบัติภัย
Url เว็บไซต์ : www.safety.thaigov.net
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[10] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [ www.oncb.go.th/]
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดชนิดต่าง ๆ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โครงการต่างๆ ของสำนักงาน ป.ป.ส.
Url เว็บไซต์ : www.oncb.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[11] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) [ www.opdc.go.th/]
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ...
Url เว็บไซต์ : www.opdc.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[12] สำนักงานผู้แทนการค้าไทย [ www.ttr.thaigov.go.th]
สำนักงานผู้แทนการค้าไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ สำนักงานผู้แทนการค้าไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ใ...
Url เว็บไซต์ : www.ttr.thaigov.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[13] สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ [ www.nsc.go.th]
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติวิวัฒนาการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Url เว็บไซต์ : www.nsc.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[14] สำนักประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่ [ www.prdnorth.in.th]
สำนักประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารข...
Url เว็บไซต์ : www.prdnorth.in.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[15] ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์จังหวัด [ province.prd.go.th/center/]
ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภารกิจหลักงานประสานและสนับสนุนการบริหารจัด...
Url เว็บไซต์ : province.prd.go.th/center/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[16] สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม [ radiothailand.prd.go.th/nakhonphanom/]
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา บุคลากร แผนการดำเนินงาน เขตการให้บริการ ข้อมูลด้านเทคนิค ผังรายการ ของสถานีวิทย...
Url เว็บไซต์ : radiothailand.prd.go.th/nakhonphanom/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[17] สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน [ nan.prdnorth.in.th/]
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลสถานี บุคลากร บทความ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
Url เว็บไซต์ : nan.prdnorth.in.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[18] สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา [ radiothailand.prd.go.th/phangnga/]
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจ...
Url เว็บไซต์ : radiothailand.prd.go.th/phangnga/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[19] สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย [ www.chiangrai.prdnorth.in.th/]
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติสถานี บุคลากร ผังรายการ am ผังรายการ fm ข้อมูลด้านเทคนิค ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุก...
Url เว็บไซต์ : www.chiangrai.prdnorth.in.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[20] สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม [ chiangmai.prdnorth.in.th/]
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลประวัติ บุคลากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไท...
Url เว็บไซต์ : chiangmai.prdnorth.in.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี