คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ...
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ตั้งอยู่ที่ ถนนปัทมานนท์ ...
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลดูกอึ่ง ...
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
ตั้งอยู่บนที่สาธารณประโยชน์ ...
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
ตั้งอยู่เลขที่ 235 หมู่ที่ ...
โรงเรียนบ้านขมิ้น
ตั้งอยู่ที่ตำบลเด่นราษฎร์ ...
โรงเรียนบ้านดงเย็น
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านดงเย็น ...
โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง
ตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่ที่ ...
โรงเรียนบ้านดอนแดง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลสาวแห ...
โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ที่ ...


หน่วยงานราชการ,องค์กร

กระทรวง
กษัตริย์และราชวงศ์
รัฐวิสาหกิจ
ทหาร

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์กรการเมือง
หน่วยราชการอิสระ
องค์กร-สมาคม-มูลนิธิ
ตำรวจ
สถานทูต-สถานกงสุล
ทบวงมหาวิทยาลัย
สมาคม-มูลนิธิ
สังกัด-ก.กลาโหม
เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ
สังกัด-ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
เทศบาล-อบต.-อบจ.
สังกัด-ก.ศึกษาธิการ
สังกัด-ก.สาธารณสุข
สังกัด-ก.แรงงาน
สังกัด-ก.มหาดไทย
สังกัด-ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สังกัด-ก.การพัฒนาสังคมฯ
สถานทูต,สถานกงสุล
สังกัด-ก.คมนาคม
เว็บจังหวัด
หน่วยงานพิเศษ
กรม
อบจ.
สังกัด-ก.เกษตรฯ
สังกัด-ก.พลังงาน
สังกัด-ก.พาณิชย์
สังกัด-ก.วิทยาศาสตร์ฯ
กอง
สังกัดสำนักนายกฯ
สังกัด-ก.วัฒนธรรม
สังกัด-ก.ยุติธรรม
สังกัด-ก.การคลัง
สังกัด-ก.การท่องเที่ยวฯ
พรรคการเมือง
สังกัด-ก.อุตสาหกรรม


[1] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา [ www.krisdika.go.th]
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายละเอียดเกี่ยวหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดทำ ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายต่าง ๆ และทำหน้าที่เป็นกรรม...
Url เว็บไซต์ : www.krisdika.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[2] สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) [ www.ocsc.go.th/]
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายละเอียดต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รวมถึงการสอบแข่งขันชิงทุนเรียนต่อต่...
Url เว็บไซต์ : www.ocsc.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[3] สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ [ www.eppo.go.th]
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เว็บไซต์เกี่ยวกับ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย วิธีการอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพลังง...
Url เว็บไซต์ : www.eppo.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[4] สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [ www.cabinet.thaigov.go.th/]
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายชื่อคณะรัฐมนตรี การบริหารงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา และกฎหมาย
Url เว็บไซต์ : www.cabinet.thaigov.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[5] สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ www.spokesman.go.th/]
สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ แจ้งข่าวสารจากทำเนียบรัฐบาล ข่าวการประชุม วาระงานประจำทำเนียบ ให้ข้อมูลเกี่ยวรัฐบาลชุดปัจจุบัน ปร...
Url เว็บไซต์ : www.spokesman.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[6] สำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี [ www.bb.go.th/]
สำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ สาระน่ารู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ สรุปสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณการรายรับ การจัดสรร แล...
Url เว็บไซต์ : www.bb.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[7] สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ www.oic.thaig]
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เว็บไซต์เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการวินิจฉัยด้านต่างๆ ถามตอบปัญห...
Url เว็บไซต์ : www.oic.thaig
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[8] สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) [ www.ocpb.go.th/]
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ ดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุร...
Url เว็บไซต์ : www.ocpb.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[9] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ [ www.safety.thaigov.net]
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กฎหมายการจราจร สถิติทางด้านอุบัติภัย
Url เว็บไซต์ : www.safety.thaigov.net
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[10] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [ www.oncb.go.th/]
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดชนิดต่าง ๆ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โครงการต่างๆ ของสำนักงาน ป.ป.ส.
Url เว็บไซต์ : www.oncb.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[11] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) [ www.opdc.go.th/]
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ...
Url เว็บไซต์ : www.opdc.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[12] สำนักงานผู้แทนการค้าไทย [ www.ttr.thaigov.go.th]
สำนักงานผู้แทนการค้าไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ สำนักงานผู้แทนการค้าไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ใ...
Url เว็บไซต์ : www.ttr.thaigov.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[13] สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ [ www.nsc.go.th]
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติวิวัฒนาการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Url เว็บไซต์ : www.nsc.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[14] สำนักประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่ [ www.prdnorth.in.th]
สำนักประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารข...
Url เว็บไซต์ : www.prdnorth.in.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[15] ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์จังหวัด [ province.prd.go.th/center/]
ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภารกิจหลักงานประสานและสนับสนุนการบริหารจัด...
Url เว็บไซต์ : province.prd.go.th/center/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[16] สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม [ radiothailand.prd.go.th/nakhonphanom/]
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา บุคลากร แผนการดำเนินงาน เขตการให้บริการ ข้อมูลด้านเทคนิค ผังรายการ ของสถานีวิทย...
Url เว็บไซต์ : radiothailand.prd.go.th/nakhonphanom/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[17] สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน [ nan.prdnorth.in.th/]
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลสถานี บุคลากร บทความ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
Url เว็บไซต์ : nan.prdnorth.in.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[18] สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา [ radiothailand.prd.go.th/phangnga/]
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจ...
Url เว็บไซต์ : radiothailand.prd.go.th/phangnga/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[19] สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย [ www.chiangrai.prdnorth.in.th/]
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติสถานี บุคลากร ผังรายการ am ผังรายการ fm ข้อมูลด้านเทคนิค ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุก...
Url เว็บไซต์ : www.chiangrai.prdnorth.in.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี   
[20] สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม [ chiangmai.prdnorth.in.th/]
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลประวัติ บุคลากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไท...
Url เว็บไซต์ : chiangmai.prdnorth.in.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   สำนักนายกรัฐมนตรี