เว็บไซต์แนะนำ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุต
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุท
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่า
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพช
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ ...
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...


หน่วยงานราชการ,องค์กร

กระทรวง
กษัตริย์และราชวงศ์
รัฐวิสาหกิจ
ทหาร
สำนักนายกรัฐมนตรี
องค์กรการเมือง

หน่วยราชการอิสระ

องค์กร-สมาคม-มูลนิธิ
ตำรวจ
สถานทูต-สถานกงสุล
ทบวงมหาวิทยาลัย
สมาคม-มูลนิธิ
สังกัด-ก.กลาโหม
เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ
สังกัด-ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
เทศบาล-อบต.-อบจ.
สังกัด-ก.ศึกษาธิการ
สังกัด-ก.สาธารณสุข
สังกัด-ก.แรงงาน
สังกัด-ก.มหาดไทย
สังกัด-ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สังกัด-ก.การพัฒนาสังคมฯ
สถานทูต,สถานกงสุล
สังกัด-ก.คมนาคม
เว็บจังหวัด
หน่วยงานพิเศษ
กรม
อบจ.
สังกัด-ก.เกษตรฯ
สังกัด-ก.พลังงาน
สังกัด-ก.พาณิชย์
สังกัด-ก.วิทยาศาสตร์ฯ
กอง
สังกัดสำนักนายกฯ
สังกัด-ก.วัฒนธรรม
สังกัด-ก.ยุติธรรม
สังกัด-ก.การคลัง
สังกัด-ก.การท่องเที่ยวฯ
พรรคการเมือง
สังกัด-ก.อุตสาหกรรม


[1] ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ www.ecommerce.or.th/]
ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ร่างกฎหมายพระราชบัญญัติการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรฝึกอบรม ecommerce แหล่งข้อมูลเกี่ยวกั...
Url เว็บไซต์ : www.ecommerce.or.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[2] สภากาชาดไทย [ www.redcross.or.th]
สภากาชาดไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับสภากาชาดไทย เผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย และความรู้ทางการแพทย์สำหรับประชาชน
Url เว็บไซต์ : www.redcross.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[3] กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการเจรจาจัดทำเขตก [ www.ftamonitoring.org/]
กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการเจรจาจัดทำเขตก เว็บไซต์เกี่ยวกับ เกาะติดสถานการณ์การจัดทำการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจาที่สำคัญเพื่อเผยแพร่คว...
Url เว็บไซต์ : www.ftamonitoring.org/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[4] คณะกรรมการประสานงานการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอ [ www.ccop.or.th]
คณะกรรมการประสานงานการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ประวัติ การบริหารงาน ผลงาน แผนงานเชิงกลยุทธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรในด้...
Url เว็บไซต์ : www.ccop.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[5] คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ www.nhrc.or.th]
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เว็บไซต์เกี่ยวกับ หน่วยราชการอิสระ มีอำนาจหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ส่งเสริมการเคา...
Url เว็บไซต์ : www.nhrc.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[6] คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ(กอส.) [ www.nrc.or.th/]
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ(กอส.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ คำสั่งแต่งตั้ง กอส. ภารกิจ คณะทำงาน ข่าว...
Url เว็บไซต์ : www.nrc.or.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[7] ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย [ www.afet.or.th]
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารความเ...
Url เว็บไซต์ : www.afet.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[8] ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย [ www.gisthai.org/]
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์วิจัยที่ให้ความรู้ทางวิชาการและการศึกษาวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะ ระบบสา...
Url เว็บไซต์ : www.gisthai.org/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[9] สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร(โรงรับจำนำของกทม.) [ www.pawnshop.bma.go.th]
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร(โรงรับจำนำของกทม.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ โรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
Url เว็บไซต์ : www.pawnshop.bma.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[10] สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ [ www.git.or.th]
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีคุณภาพมาตรฐา...
Url เว็บไซต์ : www.git.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[11] สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ www.oag.go.th]
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน แจ้งข่าวประกวดราคา ข่าวสาร รายงานด้านการตรวจสอบที...
Url เว็บไซต์ : www.oag.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[12] สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ www.oic.go.th/]
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลสิทธิของประชาชน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำสำหรับหน่วยงานของร...
Url เว็บไซต์ : www.oic.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[13] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช [ www.nccc.go.th]
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช เว็บไซต์เกี่ยวกับ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตั้งอยู่เลขที...
Url เว็บไซต์ : www.nccc.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[14] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช [ nccc.thaigov.net]
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช เว็บไซต์เกี่ยวกับ เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. รัฐธรรมน...
Url เว็บไซต์ : nccc.thaigov.net
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[15] สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา [ www.ombudsman.go.th]
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการฯ พระราชบัญญัติฯ...
Url เว็บไซต์ : www.ombudsman.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[16] กรมชลดอทคอม [ www.kromchol.com]
กรมชลดอทคอม เว็บไซต์เกี่ยวกับ เสนอข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของกรมชลประทาน สถาณการณ์น้ำล่าสุด ระบบฐานข้อมูลน้ำฝนอุทกฯ ระบบฐานข้อม...
Url เว็บไซต์ : www.kromchol.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[17] ศาลแรงงานกลาง [ www.centrallabourcourt.org]
ศาลแรงงานกลาง เว็บไซต์เกี่ยวกับ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เพื่อให้เป็นศาลชำนั...
Url เว็บไซต์ : www.centrallabourcourt.org
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[18] สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม [ www.jti.thaigov.net]
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เว็บไซต์เกี่ยวกับ หน่วยงานราชการอิสระ สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของข้าราชการฝ่ายตุลาก...
Url เว็บไซต์ : www.jti.thaigov.net
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[19] สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน [ www.aftc.or.th/]
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นทั้งองค์กรกำกับดูแล และองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาการซ...
Url เว็บไซต์ : www.aftc.or.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[20] สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ [ www.crownproperty.or.th]
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของสำนักงานทรัพย์สินฯ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การบริ...
Url เว็บไซต์ : www.crownproperty.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ